I. Ferdinánd bolgár király nevét viselő 11-es huszárezred háborús emlékkönyve. Kiad. a 11-es Felszámoló Huszárpótkeret. Szombathely, Vasvármegye Nyomda Vállalat, 1920. 346 o., 16, 8 o., 1 t., 1 térk., 24 cm.

2. hegyi dandár a világháborúban. H. n., é. n. Gépirat.

2. hegyi dandár. Események a mozgósítástól a felvonulás befejeztéig, 140 o. Gépirat.

10-es honvéd naptár. 1919. Budapest, [1919]. 144 o., 9 t., 23 cm.

A II. Vilmos német császár és porosz király nevét viselő cs. és kir. 7. huszárezred hadi emlékkönyve. Budapest, Az ezred tisztikara, 1923. 334 o.

A 39. honvéd gyalog hadosztály harcai Erdély keleti határán 1916/17 őszén. H. n., 1917. 70 o.

19. népfölkelő gyalogezred Jegyzőkönyv felvétetett a m. kir. IV. zászlóalj harctéri álláspontján 1916. január hó 15-én, egy a z[ász]ló[al]j elesett hőseinek emlékére felállítandó emlékmű tárgyában. Trieszt, Lloyd, 1916. 12 o., 18 cm.

A cs. és kir. 3. számú „Gróf Hadik”-huszárezred története. Készült az ezred emlékbizottságának megbízásából. Budapest, Stádium Rt., [1931 után]. 236. o., 1 térk., ill., 25 cm.

A cs. és kir. 34. magyar gyalogezred története 1734-1918. Budapest, Pátria ny., 1937. 519 o., ill., 27 cm.

A m. kir. 37. honvéd tábori tarackos ezred évkönyve 1918. Budapest, Az ezred tisztikara, 1918. 77 o.

A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred és m. kir. 1. népfelkelő huszárosztály története 1869-1918. Kiadja az ezred emlékbizottsága. Budapest, Stádium, 1927. 820 o., ill., 32 cm.

A volt m. kir. kassai 5. honvéd huszárezred története 1868-1918. Szerk. Az ezredbizottság. Budapest, Held János ny., 1935. 326 o., ill.

A volt szabadkai 86 gyalog-ezred emlék-naptára az 1942. közönséges évre. Szabadka, Globus, 1942. 96 o.

Dr. Berend Miklós hadi önkéntes honvéd törzsorvos harctéri naplója: Adatok a magyar honvédség, főképp az 5. h. huszárezred történetéből. Senyei József honv. tüzérhadnagy rajzaival. Budapest, Singer–Wolfner, 1916. 343 o., 23 cm.

Hatos honvédek. Szabadka, Bácskai Napló, 1916. 47 o.

Kacagó lapok a komoly időkből (1915-16). Miskolc, 10. honvéd gyalogezred, 1916. 151 o.

Négyes honvédek az első világháborúban. (Töredék, 7-34 o.) Ill., 34 cm. (sz. n.)

Szemelvények hőstettekről és harcepizódokról (Az 1. honvéd gyalogezred). Budapest, 1916.48 o.

Ajtay Endre: A volt cs. és kir. 46. gyalogezred világháborús története 1914-1918. Szeged, 1933. 318 o.

Bajnóczy József: A cs. és kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei. Budapest, 1931. 201 o., 17 térk.

Balassa Imre:: Az „egyes népfelkelők” hadi históriája. A m. kir. budapesti 1. népfelkelő ezred. Budapest, 1933., 330 o., ill., 24 cm.

Bárdy István: Csaba vezér útján. - A nagyváradi 4-es honvéd gyalogezred. Orosháza, 1932. 112 o.

Bittó Dezső: A volt nagyváradi és biharvármegyei 37. és 139. gyalogezredek története. Budapest, 1943. 29 o.

Benkóczy Emil: A tizes honvédek Galicziában. Budapest, 1931. 152 o.

Białoskurski Ödön – Beró Jenő – Dercsényi Dezső:: A m. kir. 4. honvéd tábori ágyúsezred története. I. k. (A m. kir. 37. honvéd tüzérdandár története 1914-1918 I. köt.). Budapest, A volt harminchetes tüzérek, 1939. 315 o.

Bíró Lajos – Antal Áron – Nemesdy Ernő: A volt m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred, népfölkelő gyalogezred és pótzászlóalj története. Székelyudvarhely, [1943.] 107 o.

Breit József: A volt m. kir. brassói 24. honvéd gyalogezred, népfölkelő gyalogezred és pótzászlóalj története. Székelyudvarhely, [1943.] 107 o.

Csabai István: Fakeresztek mentén - népek országútján Budapest, 1935. 432 o. [cs. és kir. 39. gyalogezred]

Csermőy-Schneidt Gyula (összeáll.): Hőseink 1702-1918. Gépelt kézirat., [A 3. cs. és kir. Hadik huszárezred ezred hősi halottainak kronológiai rendbe szedett névsora] H. n., é. n. 66 o., 24 cm.

Crettier Ferenc (szerk.): A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története (1910-1918). Cegléd, 1937. 548 o.

De Sgardelli Caesar: Huszonkilences honvédek hadtörténete. Budapest, 1936. 424 o.

Dereánó Ödön: Az 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma. Budapest, 1. honvéd gyalogezred, 1939. 489 o.

Dernyey György: A cs. és kir. Jász-kun 13. huszárezred története 1859-1918. H. n., 13. huszárezred Történeti Bizottsága, 1941. 381 o.

Deseő Lajos: A m. kir. besztercebányai 16. honvéd gyalog ezred története. Budapest. A volt ezred Bajtársi Szövetsége, 1941. 368 o., 54 térk.

Deseő Lajos: A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalog ezred, valamint menet- és népfölkelő ezredeinek története. Budapest, Pécsi Egyetemi Kiadó, 1931. 340 o. 24

Deseő Lajos: Erdélyi ezredek a világháborúban (a cs. és kir. 2. gyalogezred, a nagyváradi 4. honvéd gyalogezred, a cs. és kir. 5. gyalogezred, a szatmári 12. honvéd gyalogezred, a kolozsvári 12. honvéd gyalogezred, a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred, a cs. és kir. 23. vadászzászlóalj, a brassói 24. honvéd gyalogezred, a dési 32. honvéd gyalogezred, a cs. és kir. 37., 51., 62., 63., 82., 85. gyalogezred, az erdélyi huszárok), Budapest, é. n. 125 o.

Deutsch Miksa: Alakok és képek a m. kir. budapesti I. népfölkelő gyalogezred történetéből, Budapest, 1918. 63 o.

Doromby József: A volt cs. és kir. 38. gyalogezred története és emlékkönyve, Budapest, 1936. 608 o., ill.

Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek története és emlékkönyve. Budapest, 1934. 398 o.

Fehér Márton: 4-es honvédek 33-as zászló alatt. Háborús történetek tapasztalatok, megfigyelések. Budapest, 1918. 96 o.

Fejérváry József: A szegedi ötösök I. hdt. zászlóaljának háborus egy éve. Békéscsaba, Tevan, é. n. 68 o.

Fejérváry József: Belgrádtól Üszkübig. A szegedi ötösök I. gyalogzászlóalja a szerb harctéren. Békéscsaba, Tevan, 1916. 46 o.

Friedler Samu: Súlyos harczok. A cs. és kir. 65. gyalogezred nyári harczainak története. Salgótarján, 1917. 16 o.

Gaksch József – Dimics Szilárd: A volt szabadkai cs. és kir. 86. gyalogezred története 1882-1918. Szeged, 1940. 402 o., ill., 32 cm.

Gerbert Károly: A kassai VI. hadtest harcai 1914. aug. 25-30. Budapest, M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár, 1929. 138 o.

[Hanthó Sándor (összeáll.)]: Emlékirat a II. Lipót császár nevét viselt volt császári és királyi 33-ik gyalogezred dicső haditetteiről, valamint azokról, akik az ezred kötelékében küzdve, hősi halált haltak a hazáért. Budapest, Pátria, 1935. 149 o.

[Henriquez Vince: A cs. és kir. 9. sz. Gróf Nádasdy huszárezred története 1904-1918. Budapest, 1930. 204 o., ill

[Herczegh Géza: A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története. Borítócím: A veszprémi honvédek hadtörténete. Cegléd, 31. honvéd gyalogezred Bajtársi Szövetsége, 1936. 448 o., 31 cm.

Gere Zsigmond: Színes képek a 76-os bakák harcaiból. Bécs, Holzhausen Adolf könyvnyomdája, 1918. 112 o., 21 cm.

Hirn László: A negyvenhatosok fegyverben 1914-1918. Szeged, 1933. 220 o.

Jacobi Ágost: Magyar műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban. Budapest, Közlekedési Nyomda Kft, 1938. 759 o., ill., 31 cm

Jelic Gyula: Aranylapok a cs. és kir. 29-ik „Báró Loudon” ezred történelméből az 1914-1917-es világháborúban. Kiadja a cs. és kir. 29-ik „Báró Loudon” ezred. Budapest, 1918. 82 o.

Kratochwil Károly(összeáll.): A volt m. kir. nagyváradi 4. honvéd gyalogezred és népfelkelő alakulatai bajtársi szövetségének értesítője. 1933. évi november hó. Budapest, 1933. 43 o.

Kelemen Béla (szerk.): A cs. és kir. 82. székely gyalogezred története 1883-1919. Vitéz József kir. herceg tábornagy előszavával, a m. kir. Hadilevéltár

Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. I. kötet. Budapest, Makkay, 241 o.

Koréh Endre: A székely hadosztály dandártörténete 1918-1919. II. kötet. Budapest, Makkay, 220 o.

Körmendy Géza: Kolozsvári 21. honvéd gyalogezred, Budapest, é. n. 106 o.

Kun József Jenő (szerk.): A cs. és kir. 23. gyalogezred hadi albuma. Budapest, 1916. 398 o.

Kurtz Géza: Albrecht főherceg nevét viselő cs. és kir. 44. gyalogezred története 1914-1918. I. k. Budapest, 1928. 195 o.

László Jenő: A székely hadosztály és dandár harcai Erdély védelmében (1918-1919). Budapest, Centrum, 1944. 158 o.

Légrády Elek: (összeáll.): A volt magy. kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak […] története. Pécs, 1938. 573, 68 o., ill.

Lenkey Lajos: Losonci tüzérek a világháborúban. Budapest, 1937. 92 o.

Lépes Győző - Mátéfy Artur: A cs. és kir. báró Hötzendorfi Konrád Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborus története 1914-1918. Debrecen, 1939. 452 o.

Makkay (Machalek) Pál: Négyes honvédek fegyverben. Békéscsaba, é. n. 388 o.

Makkay (Machalek) Pál (szerk.): A 101-es zászló alatt - A v[olt] békéscsabai cs. és k. 101. gy. e. emlékalbuma Budapest, 1934. 452 o.

Makkay (Machalek) Pál: A cs. és kir. 101. gyalogezred története 1883-1918. Békéscsaba, Körösvidék Nyomda és Lapkiadó, 1928. VIII, 266 o.

Mátyás Sándor:: A Máramaros-Ugocsa megyei 85-ik gyalogezred története 1914-1918. Budapest, Szerző, 1941. 848 o.

Mátyás Sándor:: (összeáll.): A cs. és kir. 85. számu Gaudernak báró gyalogezred története. I. H. n., 85. gyalogezred, 1916. 51 o., 6 térk.

Mátyás Sándor: Szemelvények a volt cs. és kir. 85. gyalogezred történetéből a világháború alatt, Budapest, 1928. 110 o.

Molnár József (összeáll.): Debreceni honvédek a harcban. 1. kötet. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Vállalat, 1926-1928.

Molnár József (összeáll.): Debreceni honvédek a harcban. 2. kötet. Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv- és Lapkiadó Vállalat, 1926-1928.

Kún Andor (szerk.): 61 in Waffen. Kriegsalbum des k. u. k. Infanterieregiments Nr. 61. 1914-1917. Budapest, 1918. 528 o.

[Németh Lajos]: Aranylapok az egykori magyar tábori vadászzászlóaljak történetéből. Budapest, 1940. 78 o.

Németh Károly: A volt m. kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred története. I. Budapest, 1928.

Németh Károly: A volt m. kir. nyitrai 14. honvéd gyalogezred története. II Budapest, 1928.

Nemess Ernő: Tizennyolcas honvédek. Sopron, Soproni Napló, 1916. 227 o.

Nónay Dezső: A volt m. kir. szegedi 5. honvéd gyalogezred a világháborúban. Budapest, 1931. 192 o.

Martini Róbert: Egy 18-as honvéd hadinaplója Sopron 1933. 344 o.

Oroszlány Gábor – Krahm László: A marosvásárhelyi m. kir. 22. honvédgyalogezred háborús története /1914-1918/ 1. rész 1. k. Budapest, Admiral nyomda, [1931]. 291 o., 25 cm.

Paulovits Sándor (összeáll.): Harmincas honvédek élete a halálmezőkön. Kecskemét, Hungária, 1939. 348 o., ill., 25 cm.

Radák Lajos (szerk.): A m. kir. debreceni 2. honvéd huszárezred története 1869-1918. Összeáll. az ezred emlékbizottsága. Budapest, Hornyánszky Rt., 1939. 218 o.

Regele Oszkár: Szemelvények a pozsonyi cs. és kir. 5/2. utászszázad történetéből a világháborúban 1914-1918. Budapest, Stephaneum, 1928. 32 o., 23 cm.

Renner Gusztáv: A Polychnai ütközet 1914. augusztus 23-án. Sopron, Rábaközi Nyomda, [1931]. 61 o., 4 térk. [cs. kir. 76. gy. e.]

Reschner Róbert – Sebestyén József (szerk.): A 68-as Jász-kun gyalogezred háborús albuma. H. n., é. n., 1917. 240 o.

Radványi József: A volt cs. és kir. 4. huszárezred története 1902-1919. II. Budapest, Stádium Rt., 1929., 283 o., ill., 25 cm.

Réti Béla (szerk.): A volt cs. és kir. Lajos Győző főherceg 65. gyalogezred világháborús emlékalbuma. Miskolc, A volt cs. és kir. 65. gy. e. világháborús

Réti Béla (összeáll.): A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma. [Kiadja a m. kir. 5. honvéd gyalogezred Világháborús Emlékalbumának kiadóhivatala.] Szeged, Ablaka György ny., 1933. 296 o.

Sassy Csaba (összeáll.): A volt m. kir. miskolci 10. honvéd gyalogezred világháborús emlékalbuma. Miskolc, Ludvig István ny., 1939. 380 o., ill., 25 cm.

Senyei József: Egy honvéd lovas hadosztály törzs. A m. kir. honvéd lovas hadosztályparancsnokság urai. (11-ik lovas hadosztály.) Emlékezésül a világháború vígabb napjaira. Budapest, 1916. 29 t., ill., 35x26 cm.

Solth Imre: Egy tüzértiszt naplója az 1914-18. évi világháborúból. Budapest, Madách ny., 1942. 544 o., 24 cm. (Az Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület kiadványa. 2.)

Sipos Gyula (szerk.): A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfölkelő ezredek története. Székesfehérvár, Csitáry G. Jenő, 1937. 372 o., ill., 30 cm

S. Nagy Lajos - Róbert Oszkár (szerk.): A 44-esek frontján. Somogy-Tolnai Hadi Almanach. Budapest, Rovó Aladár, 1916. 106 o., ill., 31 cm.

Szabó Béla (Nemestóthi ) – Ollé Vilmos (összeáll.): A cs. és kir. 12. huszárezred a világháborúban. Kiadja az ezred volt tisztikara. Budapest, 1926. 132 o.

Szabó István (szerk.): A tizenhetesek 1914-1917. Budapest, Székesfehérvári honvédezred, 1918. 172 o.

Székely Aurél: 38-as bakák, hannoveri muskétások [Naplójegyzetek] Bp. [1917] Magyar Kereskedelmi Közlöny Kiadó 189 o., 18 cm.

Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. I. k. Sopron, 1931. 248, 283 o.

Szepessy-Bugsch Aladár: A m. kir. nagykanizsai 20-ik Báró Szurmay Sándor honvéd gyalogezred története a világháborúban. II. k. Sopron, 1931. 248, 283 o.

Székely Aurél: 38-as zászló alatt. Budapest, Légrády, 1916. 224 o., 25 cm.

Szili Kováts László: Az egykori cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj története. Kieg. Gerbert Károly. Budapest, Légrády, 1940. 232 o., 6 térk., 24 cm.

Tábori Jenő (szerk.): A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma. A Pécs-Baranyai katonák szereplése az 1914-1918. évi világháborúban. Kiadja a Gyalogezred Bajtársi Szövetsége. Budapest-Pécs, 52. gyalogezred, 935. 376 o., ill., 28 cm.

Tinódi Varga Sándor (szerk.): Budapest volt házi ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története. Budapest, Pallas, 1930. 401 o.

Vasadi Balogh György (szerk.): Fegyverben. Két év a III/69-es Hindenburg-bakák háborús életéből. Kiadja a zászlóalj tisztikara, 1922. 86 o.

Vidt Elek: Cs. és kir. szegedi szükség-tartalék kórház története (MÁV-internátusban) 1914-17. Szeged, Dugonics Nyomda Rt. [1917?] 60 o., ill., 24 cm.

Wodlutschka Károly – Freissberger Gyula: A 29. honvéd gyalogezred története. I. k. Budapest, 1928. 186 o.